Airfoil สร้างแรงยกได้อย่างไร

สำหรับการอธิบายการสร้างแรงยกของ AIrfoil หรือแพนอากาศนั้น จำเป็นต้องหยิบยกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา โดยเป็นทฤษฎีที่มีการกล่าวถึงมากในตำราอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) นั่นคือ ทฤษฎีของ Kutta-Joukowski  ชื่อของทฤษฎีนี้ก็มาจากชื่อของสองบุคคลที่คิดค้นพัฒนาทฤษฎนี้ขึ้นมา โดยหากจะอธิบายให้ง่ายแล้วจะมีการอธิบายประมาณว่า

อากาศที่อยู่ในชั้นชิดผิวของ Airfoil จะมีการหมุนวน (vorticity) เกิดขึ้น ทำให้เกิดการไหลเวียนกระแสอากาศ (circulation) รอบ airfoil ในรูปแบบต่างๆ จนทำให้เกิดแรงยกขึ้น หากมีอากาศไหลผ่านเฉยๆแต่ไม่มี circulation จะไม่เกิดแรงยก (Airfoil ทำให้เกิด Circulation แล้ว Circulation ทำให้เกิด Lift)

375px-Martin_Wilhelm_Kutta
Martin Kutta (Wikipedia)
Zhukonski
Nikolay Yegorovich Zhukovsky (Wikipedia)
ตัวอย่าง CIrculation ที่เกิดขึ้นบน Airfoil

          การทำความเข้าใจในทฤษฎีนี้มากขึ้นอาจต้องมีการศึกษาลึกลงไปถึงรูปแบบสมการต่างๆมากมาย และจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างแคลคูลัสในขั้นสูง แต่ก็ใช่ว่าทฤษฎีดังกล่าวจะมีความสมบูรณ์แบบ100% มีบางเงื่อนไขที่ทฤษฎีมีความไม่สมจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการศึกษาพัฒนาทฤษฎีการสร้างแรงยกกันต่อไปเรื่อย ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกันต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fundamental of Aerodynamics book –  John D. Anderson 

ใส่ความเห็น